پروژه ساخت قفل کارتی با تکنولوژی RFID

نوشته شده توسط:robofaadmin در پروژه های آماده میکروکنترلر

تا حالا شده برین یک بیمارستان یا یک شرکت بزرگ و مدرن و ببینید که پرسنلش وقتی میخوان وارد یک بخشی از ساختمان بشن یک کارت رو جلوی در میگیرن و اتوماتیک در باز میشه؟ خوب ، فکر نکنید ساختن همچین چیزی سخته چون ما در سایت صنایع آموزشی روبوفا و در بخش پروژه های آماده میکروکنترلری یک پروژه برای ساخت این قفل های دیجیتالی که با تکنولوژی RFID کار میکنن براتون قرار دادیم و شما خیلی راحت میتونید این پروژه رو بسازید و ازش لذت ببرید، پس با سایت صنایع آموزشی روبوفا همراه باشید:

و اما RFID چیست؟!؟

Radio Frequency IDentification (RFID)

آر اف آی دی ترجمه مخفف عبارت شناسائی با فرکانس رادیوئی است که به عنوان جدیدترین تکنولوژی شناسائی به نحوی گسترده در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. مزایای این تکنولوژی جهت  افزایش سرعت و دقت در کلیه فرآیندهائی که نیاز به شناسائی دارد به حدی است که امروزه بسیاری از کمپانی ها و سازمان های دولتی و خصوصی در سرتاسر دنیا اقدام به انجام پروژه های بزرگ جهت بهره گیری از این تکنولوژی جهت تسریع و بهبود فرآیندهای خویش را دارند. قرارداشتن آر.اف.آی.دی در فهرست 10 تکنولوژی برتر دنیا در پنج سال گذشته خود گواهی دیگر بر اهمیت روزافزون این تکنولوژی در زمینه های مختلف زندگی بشر می باشد.
این فن­آوری بدلیل مزایای بسیار برتر آن در مقایسه با سایر فن­آوری­ها، به نحوی متمایز مورد توجه قرار گرفته و هم­اکنون در دنیا، اکثر سیستم­های شناسائی با استفاده از این فن­آوری طراحی و پیاده­سازی می­گردند.
 
ما میتوانیم در این پروژه که با آی سی 8051 طراحی شده است 3 تا 10 کارت را شناسایی و به آنها محدودیت دسترسی و یا دسترسی کامل دهیم. نقشه شماتیک مدار پروژه قفل کارتی را در زیر مشاهده میکنید:
پروژه قفل دیجیتالی کارتی با فناوری RFID
خوب، حالا که نقشه پروژه رو داریم، پس برنامه نویسیش رو چیکار کنیم؟ جای نگرانی نیست، کد برنامه میکروکنترلر رو هم در پایین براتون قراردادیم:
		RS EQU P2.7
RW EQU P2.6
E EQU P2.5
FLG EQU 40H
SEL EQU 41H

ORG 000H
CLR P2.0
MOV TMOD,#00100001B
MOV TH1,#253D
MOV SCON,#50H
SETB TR1
ACALL LCD_INIT
MOV DPTR,#TEXT1
ACALL LCD_OUT
ACALL LINE2
MOV DPTR,#TEXT2
ACALL LCD_OUT

MAIN:ACALL LCD_INIT
   MOV DPTR,#TEXT1
   ACALL LCD_OUT
   ACALL LINE2
   MOV DPTR,#TEXT2
   ACALL LCD_OUT
   ACALL READ_TAG
   CLR REN
   ACALL LINE2
   ACALL CHECK_PASSWORD
   ACALL DELAY1
   SETB REN
   SJMP MAIN
   
   
LCD_INIT: MOV DPTR,#INIT_COMMANDS
     SETB SEL
     ACALL LCD_OUT
     CLR SEL
     RET   

LCD_OUT: CLR A
      MOVC A,@A+DPTR
      JZ EXIT
      INC DPTR
      JB SEL,CMD
      ACALL DATA_WRITE
      SJMP LCD_OUT
CMD:   ACALL CMD_WRITE 
      SJMP LCD_OUT
EXIT:	  RET     

LINE2:MOV A,#0C0H 
  ACALL CMD_WRITE
  RET  
  
 READ_TAG: MOV R0,#12D
      MOV R1,#160D
	  WAIT:JNB RI,WAIT
      MOV A,SBUF
      MOV @R1,A
      INC R1
      CLR RI
      DJNZ R0,WAIT
      RET
  

CHECK_PASSWORD:	CLR FLG
   		MOV R2,#12D
   		MOV R1,#160D
   		MOV DPTR,#PASS1
	REPEAT: CLR A
   		MOVC A,@A+DPTR
   		XRL A,@R1
   		JNZ CHECKNEXT
   		INC R1
   		INC DPTR
   		DJNZ R2,REPEAT
   		ACALL LINE2
   		MOV DPTR,#TEXT3
   		ACALL LCD_OUT
   		SETB P2.0
   		RET
   
CHECKNEXT: JB FLG,FAIL
      MOV R2,#12D
      MOV R1,#160D
      MOV DPTR,#PASS2
      SETB FLG
      SJMP REPEAT


FAIL:ACALL LINE2
   MOV DPTR,#TEXT4
   ACALL LCD_OUT 
   CLR P2.0
   RET
  
 

DELAY1:MOV R3,#46D
BACK: MOV TH0,#00000000B  
    MOV TL0,#00000000B  
    SETB TR0       
HERE1: JNB TF0,HERE1     
    CLR TR0       
    CLR TF0       
    DJNZ R3,BACK
    RET


CMD_WRITE: MOV P0,A
  CLR RS
  CLR RW
  SETB E
  CLR E
  ACALL DELAY
  RET

DATA_WRITE:MOV P0,A
  SETB RS
  CLR RW
  SETB E
  CLR E
  ACALL DELAY
  RET

DELAY: CLR E
  CLR RS
  SETB RW
  MOV P0,#0FFh
  SETB E
  MOV A,P0
  JB ACC.7,DELAY
  CLR E
  CLR RW
  RET
  
INIT_COMMANDS: DB 0CH,01H,06H,83H,3CH,0  
TEXT1: DB "RFID ACCESS",0 
TEXT2: DB "Swipe TagS..",0
TEXT3: DB "Access allowed",0
TEXT4: DB "Access denied",0

PASS1: DB "18008DC02E7B"
PASS2: DB "7500511ECDF7"
  
  END

اگر سوالی داشتید در خدمت شما هستیم. نظرات خود را برای ما ارسال کنید